8 نفر از دانش آموزان به کسب رتبه های برتر حفظ،و اذان و احکام و قرائت تقلیدی و مداحی نائل شدند یک نفر از پایه دوم،دو نفر از پایه سوم،دو نفر از پایه چهارم،دو نفر از پایه پنجم و سه نفر از پایه ششم الواح تقدیر از آقای محمد خزاعی زارع مدیر آموزش و پرورش منطقه ۱۲کسب نمودند .

فهرست