۱۸نفرازدانش آموزان باارائه سرودی بامضمون سرداردلهابه اخذرتبه دوم سرودگروهی پرداختند .

فهرست