۱۵نفرازدانش آموزان تحت سرپرستی استاداکبرشاهی مربی تاتروازگروه بازیگران سریال سلمان فارسی موفق به اجرای تئاتری بامضمون امام رئوف شدند.که مورداقبال منطقه ۱۲واقع گردید .

فهرست