کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشی دوره اول

جناب آقای رضا قربانی

معاون اجرایی دوره اول

جناب آقای وحید کثیری

معاون آموزشی دوره دوم

جناب آقای سجاد نام آور

معاون اجرایی دوره دوم

جناب آقای محمدحسین فراهانی

معاون انضباطی

جناب آقای هادی کاهه

مربی پرورشی دوره اول

جناب آقای رشیدی

معاون پرورشی دوره دوم

جناب آقای امیر حسینی ضابط

روابط عمومی

جناب آقای رحمت اله مرتضوی

ناظم

جناب آقای حامد عرفانی فر
کمک معاون آموزشی دوره اول
جناب آقای یوسف بهزادپور
کمک معاون آموزشی دوره دوم
جناب آقای اصغر احمدی
?‍? فناوری و امور دفتری دبستان
جناب آقای سعید مرتضوی

?‍⚕️ مربی بهداشت

جناب آقای مصطفی مسرور خسروی

تایپ و تدوین دوره دوم

جناب آقای امین عمویی
تایپ و امور دفتری دوره 1
جناب آقای مصیب کریمی

مشاور دبستان

جناب آقای علیرضا بابایی فرد

مهماندار

سرکار خانم کاکا

?‍? مهماندار

جناب آقای قاسم صفدری

?‍? مهماندار

جناب آقای نوروزیان

?‍? مهماندار

جناب آقای اژدری
فهرست