کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشی 

جناب آقای قربانی

معاون پرورشی

جناب آقای موسوی

معاون اجرایی

جناب آقای کثیری
مسئول روابط عمومی
جناب آقای بهزادپور

معاون انضباطی دوره اول

جناب آقای فراهانی

معاون انضباطی دوره دوم

جناب آقای رضاییان
کمک آموزشی و معاون انضباطی دوره دوم
جناب آقای نیرانی
مشاوره
جناب آقای بابایی فرد
امور دفتری دوره 2
جناب آقای  عمویی

مربی پرورشی

جناب آقای بیگلری

مربی بهداشت

جناب آقای خسروی بابائی

 معاون آموزشی پیش دبستان و کمک آموزشی دوره اول 
سرکار خانم خوش اخلاق

ناظم پیش دبستانی و دوره اول

سرکار خانم مزینانی

امور دفتری دوره 1

سرکار خانم بیطرفان

مهماندار

جناب آقای اسماعیلی

مهماندار

جناب آقای بوربور اژدری

مهماندار

سرکار خانم انصاری

مهماندار

سرکار خانم کاکا
فهرست