کادر اداری و اجرایی

روابط عمومی

جناب آقای رحمت اله مرتضوی

معاون پرورشی

جناب آقای امیر حسینی ضابط

معاون آموزشی

جناب آقای سجاد نام آور

معاون اجرایی و انضباطی

جناب آقای محمدحسین فراهانی

تایپ و تدوین

جناب آقای امین عمویی

مسئول دوره

جناب آقای اصغر احمدی

👨‍💻 فناوری و امور دفتری

جناب آقای سعید مرتضوی

مشاور دبستان

جناب آقای علیرضا بابایی فرد

👨‍🍳مهماندار

جناب آقای علی نوروزیان

👨‍🍳 مهماندار

جناب آقای قاسم صفدری

👨‍⚕️ مربی بهداشت

جناب آقای مصطفی مسرور خسروی
فهرست