کادر آموزشی

آموزگار پایه اول

جناب آقای کوردالی

آموزگار پایه اول

جناب آقای ملک آرایی

آموزگار پایه اول

جناب آقای مرادی

مربی پیش دبستانی

سرکار خانم محمدی

مربی پیش دبستانی

سرکار خانم طاهری

آموزگار پایه دوم

جناب آقای خونساری

آموزگار پایه دوم

جناب آقای جوانمردی

آموزگار پایه دوم

جناب آقای مسرور خسروی

متصدی آزمایشگاه

جناب آقای فیض آبادی

متصدی آزمایشگاه

جناب آقای دردایی

آموزگار پایه سوم

جناب آقای نوروزی

آموزگار پایه سوم

جناب آقای پور محمد

آموزگار پایه سوم

جناب آقای تیموری

مربی ورزش

جناب آقای خلجی
مربی خلاقیت و مهارت
جناب آقای مدبر

آموزگار پایه چهارم

جناب آقای خامه ای

آموزگار پایه چهارم

جناب آقای پیشکاری

آموزگار پایه پنجم

جناب آقای  مهری

آموزگار پایه پنجم

جناب آقای نور بخشیان

مربی ورزش

جناب آقای جلیل زاده

آموزگار پایه ششم

جناب آقای قزلباش

آموزگار پایه ششم

جناب آقای بشیری

عمو سامان

جناب آقای رحیمی

مربی قرآن

جناب آقای قائم مقامی

مربی قرآن

جناب آقای اقدامی

مربی زبان

جناب آقای حسین ترک زبان
مربی زبان
جناب آقای خاقانی

مربی پژوهش

جناب آقای شاه مرادی

مربی طراحی

جناب آقای زارع

مربی زبان

جناب آقای عرب

کادر آموزشی

فهرست