کادر آموزشی

آموزگار پایه اول

سرکار خانم خوش اخلاق

آموزگار پایه اول

جناب آقای کوردالی

آموزگار پایه اول

جناب آقای بردیا ملک آرا

آموزگار پایه دوم

جناب آقای فلک نژاد

آموزگار پایه دوم

جناب آقای خونساری

آموزگار پایه سوم

جناب آقای نوروزی

آموزگار پایه سوم

جناب آقای تیموری

آموزگار پایه چهارم

جناب آقای امیر اخلاقی

آموزگار درس قرآن

جناب آقای مهدی حضوری

آموزگار پایه چهارم

جناب آقای داود سوییزی

آموزگار پایه پنجم

جناب آقای محمد مصباحی

آموزگار پایه پنجم

جناب آقای سید مهدی رفیعی

آموزگار پایه پنجم

جناب آقای سامان مهری

آموزگار پایه ششم

جناب آقای محمدرضا پیشکاری

آموزگار پایه ششم

جناب آقای حسین بشیری

ریاضی پایه ششم

جناب آقای مهدی کریم پور

مربی بیان احکام

جناب آقای ملاک

مربی زبان

جناب آقای حسین ترکزبان
امام جماعت و مربی زبان
جناب آقای عامری
مربی زبان
جناب آقای همتی
عمو سامان

مربی طراحی

جناب آقای زارع

مربی خط

جناب آقای بیدگلی

مربی ورزش دوره دوم

جناب آقای حمزه

مربی ورزش دوره اول

جناب آقای خلاقی
جناب آقای جواد دردایی

متصدی آزمایشگاه

کادر آموزشی

فهرست