کادر آموزشی

آموزگار پایه چهارم

جناب آقای امیر اخلاقی

آموزگار پایه چهارم

جناب آقای سجاد شاکریان

آموزگار پایه چهارم

جناب آقای داود سوییزی

آموزگار پایه پنجم

جناب آقای محمد مصباحی

آموزگار پایه پنجم

جناب آقای سید مهدی رفیعی

آموزگار پایه پنجم

جناب آقای سامان مهری

آموزگار پایه ششم

جناب آقای محمدرضا پیشکاری

آموزگار پایه ششم

جناب آقای حسین بشیری

ریاضی پایه ششم

جناب آقای مهدی کریم پور

متصدی آزمایشگاه

جناب آقای جواد دردایی

آموزگار فلسفه و استراتژی 

جناب آقای حسین مهدوی نسب

آموزگار درس قرآن

جناب آقای مهدی حضوری

مربی پژوهش

جناب آقای رضا شاهمرادی

مربی زبان

جناب آقای حسین ترکزبان

مربی زبان

جناب آقای ابراهیم احمدی نیا

مربی ورزش

جناب آقای محسن خامه ئی
فهرست