چهارمین جلسه شورای دانش آموزی باحضورمدیریت دبستان وآقایان موسوی وبیگلری ازحوزه پرورشی وقربانی وخانم خوش اخلاق ازحوزه آموزشی وتمامی ۷عضودانش اموزدرروز۲۷فروردین برگزارشددراین جلسه نقاط قوت وضعف وپیشنهادات دانش آموزان جهت برگزاری سالی بهتردرآموزش ارائه شد .

فهرست