همزمان باسومین هفته اردیبهشت،هفتمین جلسه ماهانه ملاقات والدین وآموزگاران درهمه پایه هابرگزارشدوآموزگاران آخرین وضعیت آموزش دانش آموزان راباطلاع والدین رساندند.

فهرست