مسابقات پل ماکارونی (پایه ششم)

مسابقات پل ماکارانی پایه ششم همزمان با پایان برگزاری آزمون رویش مرحله اول انجام شد و نفرات برتر به شرح ذیل معرفی می گردنند:

محمد مهدی متقی از کلاس شهید عباسپور

سبحان بهجت پناه و رضا شریف از کلاس شهید رحایی

صدرا امیری زاد از کلاس شهید مفتح

فهرست