مراسم روز معلم

مراسم نکوداشت هفته معلم در روز دوشنبه 1401/02/19 ویژه پایه پنجم برگزار گردید و این مراسم در روز سه شنبه 1401/02/20 به تقدیر از آموزگاران پایه ششم انجام شد.

فهرست