مراحل مصاحبه دانش آموزان جدیدالورود

از اسفند 1400 و طی ماههای فروردین ، اردیبهشت و خرداد 1401 دانش آموزان متقاضی ثبت نام در این واحد آموزشی پس از مراجعه به آدرس سایت دبستان دوره دوم و اخذ کد رهگیری جهت آزمون ورودی به مدرسه مراجعه می نمایند و سپس قبول شدگان آزمون در روز مصاحبه به همراه پدر و مادر و کلیه مدارک تطبیقی هویتی با حضور در اتاق مشاهده و مصاحبه به تکمیل فرم های اطلاعات دانش آموز – گزارش مشاهده گر – مصاحبه با والدین( فرم های 1 تا 4 )– وگزارش نهایی تایید مدیریت برای ثبت نام نهایی معرفی می گردند.

فهرست