فعالیت آزمایشگاهی

با تجهیز آزمایشگاه به میزهای جدید فرصت بهتری برای انجام آزمایشات عملی دانش آموزان با حضور آقای دردایی مربی با سابقه ایجاد شده است.

فهرست