فرزند پروری ( جلسه دوم)

در روز یکشنبه 1401/10/11 با وجود تعطیلی مدرسه بعلت آلودگی هوا دومین جلسه دانش افزایی با حضور آقای دکتر عزیزی و با موضوع فرزند پرورری در سالن شهید لاجوردی برگزار شد .در حاشیه این جلسه یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی گرامی داشته شد.

فهرست