مراسم مفرح نیمه شعبان بابازگشت عروسک خندان دراین مراسم آغازشد.سخنرانی حاجاقاموسوی ومسابقات مفرح باحضورآقای بیگلری وهمراهی عروسک خندان ازجمله برنامه های دیگر بود .

فهرست