همزمان باروزهای،پایانی سال تحصیلی پایه های دوم وسوم درروز۱۷اردیبهشت ازشهربازی روشانودرپل رومی بازدیدبه عمل آوردند.

فهرست