ششمین جلسه انجمن اولیاومربیان درروز۲۹فروردین درسالن شهیدسلیمانی وباحضورکلیه اعضابرگزارشد.مدیریت دبستان گزارش جامعی ازمحفل انس باقران ماه رمضان وجزوات مهمانی بهارنوروزی دادندسپس جداول اردوهای اردیبهشت ومقدمات جشن الفباوجشن پایانی پیش دبستانی درباغ فرحزادداده شدسپس نقطه نظرات اعضادرموردهفته معلم ارائه گردید .

فهرست