شرکت در مسابقات فوتسال منطقه ای

در نخستین هفته دیماه تیم منتخب فوتسال شامل 12 نفر از دانش آموزان بهمراه آقایان ضابط و کاهه در ورزشگاه صدری متعلق به آموزش و پرورش منطقه 12 شرکت نمودند و با مدارس دیگر به رقابت ورزشی پرداختند.

فهرست