شرکت در مسابقات تنیس روی میز منطقه ای

در روز چهارشنبه 7 دیماه تیم 5 نفره دانش آموزان بهمراه آقای حمزه مربی ورزش با حضور در سالن ورزشی قیام 15 خرداد به رقابت با دانش آموزان سایر مدارس منطقه 12 پرداختند.

فهرست