دستاوردها

?کسب مقام سومی تیم فوتسال در مسابقات منطقه ۱۲

?کسب مقام سومی تیم فوتسال مدرسه در مسابقات منطقه ۱۲

? کسب مقام قهرمانی مسابقات والیبال منطقه ۱۲

? کسب مقام قهرمانی مسابقات والیبال منطقه ۱۲

? سال تحصیلی ۹۹-۹۸

کسب مقام قهرمانی مسابقات تئاتر منطقه 12

کسب مقام قهرمانی مسابقات تئاتر منطقه 12

?کسب مقام دومی مسابقات تنیس روی میز منطقه ۱۲

?کسب مقام دومی مسابقات تنیس روی میز منطقه ۱۲

فهرست