دستاوردها

🥉کسب مقام سومی تیم فوتسال در مسابقات منطقه ۱۲

🥉کسب مقام سومی تیم فوتسال مدرسه در مسابقات منطقه ۱۲

🏐 کسب مقام قهرمانی مسابقات والیبال منطقه ۱۲

🏐 کسب مقام قهرمانی مسابقات والیبال منطقه ۱۲

📌 سال تحصیلی ۹۹-۹۸

کسب مقام قهرمانی مسابقات تئاتر منطقه 12

کسب مقام قهرمانی مسابقات تئاتر منطقه 12

🏓کسب مقام دومی مسابقات تنیس روی میز منطقه ۱۲

🏓کسب مقام دومی مسابقات تنیس روی میز منطقه ۱۲

فهرست