همزمان بادهه کرامت ودرآستانه میلادامام رضاع ،خدام حرم رضوی درنمازخانه مدرسه حاضرشدندومداحان اهل بیت زیارت خاصه حضرت رضاع راارائه کردندودانش آموزان درصفوف منظم به تبرک پرچم امام رضاع پرداختند .

فهرست