جلسه آموزش خانواده

همزمان با روز دوشنبه 1401/08/16جلسه آموزش خانواده با موضوع فرزند پروری و با سخنرانی جناب آقای دکتر عزیزی در سالن شهید لاجوردی برگزار گردید در آغاز این نشست اعضای داوطلب عضویت در انجمن اولیاء و مربیان به معرفی خود پرداختند سپس آقای دکتر عزیزی به ارائه کارگاه آموزشی خود پرداختند.

فهرست