جلسات با اولیاء

جلسات آشنایی اولیاء با آموزگاران پایه های اول دوم و سوم در روزهای دهم و یازدهم مهر با حضور مدیریت دبستان و معاونت آموزشی و آموزگار هر کلاس برگزار شد این جلسات در ماه آبان در هفته دوم برای پایه های اول و دوم  و در هفته سوم برای پایه سوم برگزار گردید.

فهرست