برگزاری آزمون نیمسال اول

آزمون مداد کاغذی پایانی نیمسال اول بلافاصله بعد از تعطیلات آلودگی هوا از روز شنبه 17 دی آغاز گردید . در این آزمون ها دانش آموزان به پاسخگویی جامع نسبت به دروس اختصاصی و عمومی می پردازند تا برای آزمون عمومی مرات در هفته اول بهمن آماده گردنند.

photo2674730162 (1)
photo2674730044 (1)
photo2674730238 (1)
فهرست