همزمان باروزجمعه ۱۱اسفندماه،شعبه ۱۶۹۸دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی وششمین دوره خبرگان رهبری باسرپرستی سرکارخانم عزیزی درسالن سلیمانی دبستان برگزارشد .

فهرست