بازدید مدیر عامل محترم از دبستان

در روز دوشنبه 7 آذر مدیر عامل محترم موسسه به اتفاق معاونین محترم ستادی بصورت سر زده از کلیه فعالیت های آموزشی و پرورشی دبستان بازدید بعمل آورده اند . در این بازدید ضمن حضور در اتاق آموزگاران و ملاقات با ایشان ، مدیر عامل محترم در جلسه ای با حضور مدیر دبستان به بررسی گزارش عملکرد دو ماهه اخیر در دبستان پرداختند.

فهرست