درروز۱۵اسفندافتخارمیزبانی ازمدیران ومعاونین مجتمع حضرت مهدی عج ومدارس جدیدالتاسیس نسل آفتاب مشهدمقدس بودیم این عزیزان ازفعالیتهای کارگاهی ومکمل آموزشی دبستان بازدیدکردند .

فهرست