درپایان سال تحصیلی مادران ونوآموزان بهمراه آموزگاران خود عازم اردوگاه حبیب فرحزاد شدند.دراین اردوکارگاه فرزندپروری برای مادران برگزارشدونوآموزان ازفضای،مفرح اردوگاه بهره مندشدند .

فهرست