همزمان باایام روزپاسداروطوفان شن یادآورشکست هیمنه آمریکادرصحرای طبس،برانشدیم تااردویی رزمی تفریحی دردانشگاه امام حسین ع ودرکنارعزیزان پاسداربرگزارکنیم..بازدیدازراپل سربازان وتیراندازی بادی وفوتسال سالنی وشرکت درمراسم نمازجماعت ظهروعصرومداحی ایام شهادت حضرت عبدالعظیم حسنی وحمزه سیدالشهدا ع وصرف ناهارازدیگربرنامه های این اردو بود.

فهرست