اردوی تفریحی فرحزاد

هفته سوم اردیبهشت ماه اردوگاه حبیب متعلق به موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی واقع در منطقه تفریحی فرحزاد میزبان اردوی تفریحی دانش آموزان بود این اردو در روزهای 18 و 21 اردیبهشت 1401 برگزار گردید استفاده از فضاهای ورزشی و زمین های فوتسال و وسایل بازی و بازدید از فضای متعلق به پرندگان و حیوانات از دیگر برنامه های این اردو بود.

فهرست