۱۸اردیبهشت ودریک هوای مطلوب بهار ی دانش آموزان پایه های ۴و۵و۶روزخودرادرمجموعه تفریحی اُپار ک سپری کردند.

فهرست