آموزش مجازی ایام آلودگی هوا

همزمان با استمرار تعطیلات آلودگی هوا از روز یکشنبه 20 آذر روزانه بصورت 3  زنگ مستقل از ساعت 9 الی 12 آموزش مجازی در فضای اسکای روم برگزار شد.

فهرست