آموزش مجازی ایام آلودگی هوا

همزمان با استمرار تعطیلات آلودگی هوا از روز یکشنبه 20 آذر روزانه بصورت 4  زنگ مستقل از ساعت 8:30 الی 12:15 آموزش مجازی در فضای اسکای روم برگزار شد.

فهرست