نوآموزان پیش دبستانی درآخرین هفته فروردین بامشاغل آشناشدند.پلیس.آتش نشان.نیروی انتظامی.پزشک.ورزشکارازجمله مشاغل موردعلاقه ای بودکه نوآموزان لباسهای آن مشاغل رابه تن کردند .

فهرست